!

" اصغر صدف "

و باور کنید یا نه ما این نوشته را برروی دیواری که تقریبآ ۶ ماه است مسیر دانشگاهمان است میدیدم و هربار با خود میفکریدیم که این یعنی چه چشم؟ و با خود میگفتیم یحتمل :

اصغر صدف دارد؟اصغر صدف دوست دارد؟اصغر صدف فروشی دارد؟اصغر با صدف قهر است؟اصغر چه ربطی میتواند به صدف داشته باشد؟؟ابرو

و با خود میگفتیم خب چرا این را اینقدر درشت بر روی دیوار نوشته ابرو؟؟و با خود میگفتیم اصغر چقدر احمق است !!خنثی

و ما

..

و ..

ما امروز خوب که توجه کردیم دیدم نوشته روی دیوار این است :خجالتیول

" استخر صدف "

و ما شرمنده اصغر گشتیم که برایش حرف درآورده و پشت سرش گاسیپ فرمودیمخجالت

و ما بچه که تشریف داشتیم نیز ، وقتی تازه خواندن نوشتن یاد گرفته بودیم مژههی راه میرفتیم و روی درو دیوار را میخواندیماز خود راضی

آنروزها روی دیواری نوشته بود : " تاکسی تلفنی "

و ما همش میخواندیم : تا کسی تلفنیمژه

و ما همش میپرسیدیم : تا کسی تلفنی چی متفکر؟؟ اه بدمان میاید آدم بزرگها روی دیوار حرف هایشان را کامل نمینوسندآخ

و ما از مردم دیوارنویس تقاضا داریم که با خط خوانا روی دیوار بنویسند و فکر ما را مشغول نفرمایندمژهچشم

/ 0 نظر / 15 بازدید