...؟!!!

به هنگامی که شما امروز شام خوردید حدود ۱۴۰۰ نفر از گرسنگی ٬ سوء تغذیه و یا امراض ناشی از این شرایط مردند . فردا در این ساعت ۴۱۰۰۰ نفر از گرسنگی و یا امراض وابسته خواهند مرد . هفته دیگر در این ساعت این تعداد ۲۱۷۰۰۰ و سال دیگر حدود ۱۵ میلیون خواهند شد. Berg 1973c7 Dumont/> & Ro Sier 1969)).  نصف این تعداد را کودکان پایینتر از ۵ سال تشکیل می دهند!آنهایی که مردند انسان بودند ٬ نه ارقام و اشیاء .46.gif

( کتاب زیستن در محیط زیست ٬ تالیف : پروفسور جی . تی . میلر ٬ ترجمه : دکتر مجید مخدوم )

/ 0 نظر / 4 بازدید