آن کس که نداند و نداند که نداند                     در جهل   مرکب   ابدالدهر     بماند

آن کس که نداند و بداند که نداند                     لنگان خرک خویش به منزل  برساند

آن کس که بداند و نداند که بداند                     بیدارش  نمائید  که  او  خفته   نماند

آن کس که بداند و بداند که بداند                     اسب شرف از گنبد  گردون  بجهاند

                                                                                           عطار نیشابوری

/ 0 نظر / 18 بازدید