واقعآ چرا ؟...مگه من.........؟؟؟؟

/ 1 نظر / 19 بازدید

هرگز چشمانت را براي کسي که معني نگاهت را نمي فهمد گريان نکن