behavioral ecology

استراتژی ١ : هرگز در ابتدا جفا مکن ، اما اگر یک بار دیگری جفا کرد ، دیگر همواره در هر بار جفا کن .

استراتژی ٢ : این به آن در !  ( نوع موفق استراتژی )

پ.ن : موفقیت هر استراتژی زمانی حداکثر است که کمیاب باشد .

- این استراتژی های رفتاری ، هم در آدمیزاااد دیده میشه ، هم حیوانات ، و حتی حشراااااات !!!!! از خود راضی

- behavioral ecology, krebs & davis

/ 0 نظر / 17 بازدید