بر سر راه دیگران

جهانهایی هست

جهانهایی در خورشید

که می توانند در آنها به هم دیدار کنند

اما راه تو این است

و اکنون است٬ اکنون

که تو نباید از پا در افتی

بگری٬  اگر  می توانی

بگری ٬ لیکن شکوه مکن

راه تو را بر می گزیند

و تو باید سپاسگزار باشی .

 

- داک همرشولد 

....

/ 0 نظر / 23 بازدید