دید و باز دید عید هم ؟؟

 

قومی متفکرند اندر ره دین             قومی به گمان فتاده در راه یقین

میترسم از آنکه بانگ آید روزی        که ای بی خبران راه نه آن است و نه این

خیام ، به راستی که میشود با اندیشه هایت هنوز هم اندیشید ... اما فقط اندیشید همین./ 0 نظر / 15 بازدید