با سیصد چه کنیم؟؟!! 

به راستی ما کدامیم؟! همین که هالیوودیان به تصویر کشیدن ؟!!  یا آنکه خود از خودٍ تاریخیمان می دانیم؟! ما فرزندان کوروشیم یا آدمخوارانی که هالییود از ما نشان داده؟؟ با فیلم سیصد چه کنیم؟ ....

در این که اشتباه از خود ماست  ٬ و اینکه هالیوود هم برای تجارت آن را ساخته ٬ شکی نیست!اما تصور کنید که شما هرگز کشور ایران را ندیده بودید ٬ و مردم ایران را هم نمیشناختید ٬ دیدن این فیلم چه تصویری از ایرانیان در ذهنتان میساخت؟؟!

/ 0 نظر / 17 بازدید