/ کج /

١.

این روزها،

میگویند روزه سکوت بگیر تا زنده بمانی

روزه سکوت گرفتم

سکوتم را صدای گلوله هایشان شکست

چیزی که نگفتم ، فقط فریاد کشیدم ...

فریاد ، مثل اشک مثل لبخند ، ترجمه ندارد!

از این رو دنیا مرا شنید ! 

 

٢.

 

میشود ملکی را که سالها پیش از این ، آن هم با سند شش دانگ ، فروخته باشی باز پس بگیری؟؟

 

٣.

گفت : سازنده باش .

گفتم: دوباره میسازم..

گفت : به شرط آن که خشت اول سر جایش بماند !!!.

و از این روست که تا ثریا کج میرویم ....

/ 0 نظر / 4 بازدید