17 دی : و یک نفر امتحانهایش شروع شدنگران

و او درس میخواندیول

و او هیچی ی ی اش نبودمژه

و او یکهوووتعجب

 دندانش آبسه فرمود !! لپش اندازه یک سیب باد فرمود !! سبز

آبسه ! آبصه ! آبثه !! او با همه انواع 3 هاااا آبسه واقعی فرمووود!آخ

او سرما را نیز به شدت خورد !!هی عطسه فرمود!! و تب فرمود !!خمیازه

 از راه دوررر نیز برای اوها مهمان!  آآآمدن فرمود!!!وقت تمام

و او داغان گشت !!فرشته

.

.

1بهمن : و یک نفر امتحان هایش تمام شداز خود راضی

و دیگر هیچی ی ی ی اش نفرمود !!خنثی

پ.ن. : او از پروردگار خویش تقاضا میفرماید که زین پس هنگام فرستادن جمعی از مرضهاآخ!! به سوی وی کمی به تاریخ امتحان های وی توجه فرمایدچشم

/ 0 نظر / 19 بازدید